top of page

모델 #  S9 : 타 제품과 차별화된 S9 휴대용 200M 방수라이트

                          부식되지 않는 반 영구적 스위치
              사용하기 쉽고 편리한 1/4 좌, 우 회전식 스위치
                           투명하고 긁힘없는 강화유리 렌즈
                            대기전력 25㎂이하(약 10년 대기)

   

S9 K. dess.jpg
bottom of page